امام مهدی؛امام مهر و محبت

امام زمان(عج):«همانا رحمت پروردگارتان همه چیز را فرا گرفته است و من آن رحمت فراگیر الهی ام».
سلام بر مهدی!آن رحمت فراگیر؛همانکه سرچشمه ی رحمت بیکران الهی است و تربیت شده نفخه های رحمانی. سلام بر مهدی!آن پدر مهربان!آن برادر همزاد!آن همدل همراه و آن پناه مردمان در حوادث هولناک.

دریغا که در گوش ما همواره از قهر او گفته اند و ما را از شمشیر و جوی خون او ترسانده اند و از مهر و عشق سرشار او به انسان ها کمتر سروده اند؛ در حالی که قهر الهی او ، جلوه ای از مهر نامتناهی اوست. هدف نهایی او ، رساندن انسان به نهایت درجه عبودیت و معرفت الهی و فراگیر سازی مهر و محبت رحمانی است.شمشیر قهر و انتقام او،برای از میان برداشتن معاندان و مستکبرانی است که بویی از مهر و محبت نبرده اند و فراگیر شدن رأفت و رحمت در جهان و رسیدن انسان به سعادت را بر نمی تابند.
آری،آنان که موانع مهر گستری در جهانند،باید با تجلّی قهر الهی از بین بروند.

منابع

منبع: کتاب سلوک مهدوی؛استاد حیدری کاشانی
برای دریافت کتاب سلوک مهدویت اینجا کلیک کنید.
برای دستیابی به متن قبلی امام شناسی اینجاکلیک کنید.