السلام علیک یا غریب الغرباء یا اباالحسن یا علی بن موسی ایها الرضا المرتضی
ای غریب خراسان…!
کاری از تیم مطالعاتی رسانه‌ای طرید مدیا

نظرتان برایمان مهم است.

شـماره تمـاس 021-40225302
پسـت الـکترونیـکی taridmedia@gmail.com
آدرس پسـتی تهران، جهموری اسلامی ایران