ایرانِ امروز-۳

قدیم مردان جامعه غیرت داشتند و زنان جامعه عفت داشتند اما فی الحال مردان و زنان در چه وضعی قرار دارند؟!
ما فرزندان مادران و پدران دهه ی غیرت وعفت بودیم این چنین شدیم، حال بچه هایمان چه میشوند؟جامعه ی چند سال بعد ما چه میشوند؟
برادرانی که به خواهرانم به گونه ای حرام می‌نگرید، آیا خوشتان می‌آید کسی به خواهرتان نگاهی چپ بیندازد؟!
خواهری که با آرایش غلیظ وارد خیابان می‌شود، به مردان جامعه می‍گوید که من برای خودم حرمت وارزشی قائل نیستم پس هرگونه خواستید با من رفتار کنید.
آیا خواهرم ارزش تو والاتر از این اعمال نیست؟!
جامعه روز به روز روند پست تری را پیش گرفته است، هر روز بی حیا تر از روز قبل، هر روز بی غیرت تر از روز قبل…
نفوذ بی حیایی از چند سال پیش را نگاه کنید.
ابتدا پوشیه را گرفتند، بعد چادر را و بعد مانتو را کوتاه کردند وبعد شلوار را تنگ کردند.وبعد وبعد وبعد…
روز به روزجامعه ی مارا بی حیا تر کردند.
به خواهران جامعه ام القا کردند که کمال زن بی‌حیایی است. خواهرم کمال شما مادر شدن و تربیت فرزند است. خواهرم آیا شما عملی والا تر از تربیت فرزندی صالح وعالم سراغ دارید؟!