وجوب انتظار

آیا اصلاً واجب هست که ما انتظار بکشیم؟؟؟؟؟
در مطالب قبل پرداختیم به ثواب انتظار حالا به نظرتون واجب هست؟؟؟؟
بله ، در چندین روایت از ائمه همچین چیزی آمده است!

مردی برحضـرت ابوجعفر امام باقر علیه السـلام واردشد وصفحه ای در دست داشت

حضـرت باقر علیه السلام به او فرمود : « این نوشته مناظره کننده ای است که پرسش دارد از دینی که عمل در آن مورد قبول است .
عرض کرد : رحمت خداوند بر تو باد همین راخواسـته ام .
حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام فرمود :گواهی دادن به اینکه هیـچ معبود حقی جزخداونـد نیست ، و اینکه محمـد بنـده و رسول او است ، و اینکه اقرارکنی به آنچه ازسوی خداونـد آمده ، و ولایت ماخاندان، و بیزاری از دشـمنمان، و تسـلیم به أمر ما ، و پرهیزکاری و فروتنی، و انتظار قائم ما ،که ما را دولتی است که هر وقت خداوند بخواهدآن را خواهد آورد.
اصول کافی ، ۲۲/۲ ح ۱۳

روایتی است از شـیخ صـدوق درکتـاب کمال الـدین به سـند خود از عبـدالعظیم حسـنی آورده که گفت : « برسـرورم حضرت محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السـلام وارد شـدم ، و می خواسـتم که درباره قائم از آن حضـرت سؤال کنم که آیا همان مهدی است یا غیر او ؟
پس خود آن حضـرت آغـازسـخن کرد و به من فرمودند : ای ابوالقاسم به درستی که قائم از ماست و او است مهـدی که واجب است در زمان غیبتش انتظار کشیده شود و درظهورش اطاعت گردد ، و اوسومین [امام ] از فرزندان من است.
کمال الدی ۳۳۹/۲ باب ۳۳ ح ۱۶

پس در دو روایت ما متوجه شدیم که ماهایی که در زمان غیبت حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم
برایمان واجب هست که انتظار بکشیم!
به امید ظهور آن حضرت

یا علی مدد